Tag-Archive for » 列子 «

愚公移山

《列子》愚公移山:北山愚公者,年且九十,面山而居。懲山北之塞,出入之迂也,聚室而謀,曰:「吾與汝畢力平險,指通豫南,達于漢陰,可乎?」雜然相許.其妻獻疑曰:「以君之力,曾不能損魁父之丘。如太形王屋何?且焉置土石?」雜曰:「投諸渤海之尾,隱土之北。」遂率子孫荷擔者三夫,叩石墾壤,箕畚運於渤海之尾.鄰人京城氏之孀妻有遺男,始齔,跳往助之.寒暑易節,始一反焉.河曲智叟笑而止之,曰:「甚矣!汝之不惠!以殘年餘力,曾不能毀山之一毛;其如土石何?」北山愚公長息曰:「汝心之固,固不可徹;曾不若孀妻弱子.雖我之死,有子存焉.子又生孫,孫又生子;子又有子,子又有孫:子子孫孫,無窮匱也;而山不加增,何苦而不平?」河曲智叟亡以應.操蛇之神聞之,懼其不已也,告之於帝.帝感其誠,命夸蛾氏二子負二山,一厝朔東,一厝雍南。自此,冀之南、漢之陰無隴斷焉。

解釋:現解釋為知難而進,有志竟成的典故。

Share

夸父逐日

《列子》湯問篇:夸父不量力,欲追日影,逐之於隅谷之際.欲得飲,赴飲河渭.河渭不足,將走北飲大澤.未至,道渴而死.棄其杖,尸膏肉所浸,生鄧林.鄧林彌廣數千里焉.

解釋:意思即是不自量力。

Share

高山流水

《列子》湯問篇:“伯牙善鼓琴,鍾子期善聽.伯牙鼓琴,志在登高山.鍾子期曰:「善哉!峨峨兮若泰山!」志在流水.鍾子期曰:「善哉!洋洋兮若江河!」

解釋:後以“高山流水”指知音相識或知音難遇之意,也有比喻樂典高妙。

Share

鷗鷺忘機

《列子》黄帝篇:海上之人有好漚鳥者,每旦之海上,從漚鳥游,漚鳥之至者百住而不止。其父曰:「吾聞漚鳥皆從汝游,汝取來,吾玩之。’明日之海上,漚鳥舞而不下也。」

解釋:指人無巧詐之心,異類可以親近。後以「鷗鷺忘機」比喻淡泊隱居,不以世事為懷。

Share

杞人憂天

《列子》天瑞篇:杞國有人,憂天地崩墜,身亡所寄,廢寢食者。

解釋:比喻不必要的憂慮。

Share